O nas

KIM SĄ ADWENTYŚCI?
Adwentyści to ogólna nazwa wspólnot protestanckich nawiązujących do profetyzmu, mesjanizmu i millenaryzmu, wyrosłych z ruchu tzw. drugiego adwentu. Adwentyści dnia siódmego to najliczniejsza wspólnota adwentystów, której początki sięgają 1845 r. Nazwa adwentyści dnia siódmego została przyjęta w 1860 r. w Battle Creek w stanie Michigan w Stanach Zjednoczonych, a Kościół ten został oficjalnie utworzony na Generalnej Konferencji w 1863 r. (wtedy ruch łączył 125 zborów/parafii i gromadził 3,5 tys. wyznawców). Od 1864 r. adwentyści są w Europie, dzięki pastorowi Michałowi Belinie-Czechowskiemu, byłemu księdzu katolickiemu, który przebywając kolejno we Włoszech, Szwajcarii, Rumunii i na Węgrzech głosił idee adwentyzmu.
[czytaj dalej …]

NASZA MISJA
Misją Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego jest głoszenie wszystkim ludziom wiecznej Ewangelii w kontekście tzw. trójanielskiego poselstwa z księgi Objawienia św. Jana 14,6-12, aby prowadzić ich do przyjęcia Jezusa jako osobistego Zbawiciela, połączenia ich z Jego Kościołem oraz przygotowania na Jego bliski powrót. Jak wyraził to były przewodniczący światowego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, pastor Jan Paulsen: „Naszym zadaniem jest wyjść i dotrzeć do ludzi. To ludzie liczą się ponad wszystko”.
[czytaj dalej …]

LOGO
Wybór specjalnego znaku Kościoła, jego logo, stanowi wyraz wartości, jakimi kierują się adwentyści dnia siódmego. Naszym fundamentem jest Biblia, Słowo Boże, jako otwarta księga, z której poselstwem musimy się koniecznie zapoznać, a jej rady wcielić w życie. Ośrodkiem biblijnego przesłania jest krzyż, który na znaku również jest położony centralnie. Ponad krzyżem i otwartą Biblią widzimy płomienie Ducha Świętego, posłańca prawdy. Wierzymy, że chociaż ten znak jest jedynie bardzo prostym obrazem podstaw wiary adwentystów, to jednak może być rozpoznawalnym symbolem poselstwa adwentystów, jakie kierują do świata.
[czytaj dalej…]

ZASADY WIARY
Kościół Adwentystów Dnia Siódmego przyjmuje Biblię za swe jedyne credo i wyznaje podstawowe zasady wiary jako nauki płynące z Pisma Świętego. Zasady te, przedstawione poniżej, stanowią wykładnię nauk Pisma Świętego, tak jak je rozumie i wyraża Kościół. Ich uzupełnienia i zmiany mogą być dokonywane podczas Zjazdu Generalnej Konferencji, gdy Kościół jest prowadzony przez Ducha Świętego do pełniejszego zrozumienia prawdy biblijnej lub lepszego sposobu jej wyrażania.
[czytaj dalej]

NABOŻEŃSTWA
Nasze nabożeństwo składa się z dwóch części:
9:30 – Szkoła sobotnia (biblijna)
W ramach Szkoły Sobotniej prowadzone są rozważania biblijne w grupach. Do studiowania Pisma Świętego w szkole sobotniej pomocny jest kwartalnik „Lekcje Biblijne”. Zawarte w nim tematy, pytania, problemy i komentarze mogą pomóc w codziennym kontakcie z Biblią.
11:00 – Kazanie Słowa Bożego (nauczanie)
Druga część nabożeństwa to przede wszystkim kazanie. To także czas, podobnie jak i w szkole sobotniej, na wielbienie Boga i oddawanie Mu czci poprzez modlitwy i śpiew.
[czytaj dalej…]

SYTUACJA PRAWNA KOŚCIOŁA W RP
Stanowisko Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w skali globalnej świata różni się w poszczególnych krajach, w zależności od sytuacji społeczno-politycznej, zakresu wolności religijnej i polityki wyznaniowej obowiązujących w tych krajach oraz panujących w nich ustrojach. W krajach konstytucyjno-demokratycznych, w których obowiązują zasady wolności religijnej, Kościół nie napotyka w swej działalności na trudności i przeszkody natury administracyjnej i prawnej.
[czytaj dalej…]

ZBÓR WROCŁAW – tbd